Algemene verkoopvoorwaarden

GENERALITEITEN

De bestellingen worden zonder uitzondering geregeld door de onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden. Elles prévalent sur toute autre stipulation ou documents émanant de nos clients. PRODUITS Elke bestelling door de klant impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

PRODUCTEN

De foto’s van de artikelen op onze site zijn niet contractueel en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Indien nodig behouden we ons het recht voor om ontbrekende onderdelen te vervangen door gelijksoortige substituten, hoewel we garanderen dat de gewijzigde samenstellingen niet significant anders zullen zijn.

PRIJZEN

De prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief alle belastingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen op basis van economische of wettelijke omstandigheden. De facturering is gebaseerd op het tarief dat van kracht is op de dag van de bestelling. Betaling is verschuldigd op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Je bestelling wordt pas verwerkt nadat de volledige betaling is ontvangen en gevalideerd.
Betaling met een promotiecode kan niet worden gecombineerd met een andere lopende code.

Voor onze op maat gemaakte creaties: onze prijsaanbiedingen zijn 1 maand geldig. Alle bestellingen vereisen een aanbetaling van 50% van het totale bedrag. Het saldo moet uiterlijk 3 dagen voor de leveringsdatum worden betaald. Als de klant de bestelling annuleert voordat het saldo is betaald, wordt het betaalde voorschot niet terugbetaald.

CREATIE- EN LEVERTIJDEN

Onze doorlooptijden voor creatie zijn over het algemeen 2 tot 3 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van betaling. Vervolgens moet je de levertijden toevoegen die specifiek zijn voor elke vervoerder. Tijdens feestdagen of uitzonderlijke periodes kunnen de aanmaaktijden langer zijn.
Zendingen worden met de grootste zorg gemaakt. Elk verzoek om een speciale verpakking is voor rekening van de koper. Zendingen worden franco verzonden en zijn op risico van de koper. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor transportschade. De levertijden die op onze site worden vermeld, zijn louter informatief. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging, noch kan dit aanleiding geven tot enige aanspraak op boetes of schadevergoeding, noch kan dit leiden tot annulering van bestellingen door de klant.

RETOURNEREN VAN GOEDEREN

Voor alle bestellingen die niet “op maat gemaakt” of “bederfelijk” zijn, heeft de klant het wettelijke recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te annuleren. Op maat gemaakte” of “bederfelijke” bestellingen hebben geen herroepingsrecht na betaling, aangezien de producten niet meer opnieuw kunnen worden verkocht. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ons schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn/haar intentie om zijn/haar herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na de datum waarop de bestelling werd geleverd en om onze toestemming te verkrijgen alvorens de goederen terug te sturen. De bewijslast met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht volgens deze bepalingen ligt bij de klant. Uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de klant ons op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, moet de klant de goederen op eigen kosten aan ons hebben teruggezonden. Als de klant slechts een deel van de bestelling retourneert, worden de verzendkosten niet vergoed. Verzendkosten worden vergoed tot het bedrag van onze goedkoopste optie. Artikelen moeten in hun originele verpakking worden geretourneerd naar ons onderstaande adres, in een staat die geschikt is voor wederverkoop. Na de wettelijke termijn worden geen retourzendingen meer geaccepteerd, tenzij wij hier vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Restitutie is alleen mogelijk na ontvangst van de goederen in ons pand en na een kwaliteitscontrole.

Yueran Deng
Luzernestraat, 30/5
1030 Brussel
België

BETALINGSACHTERSTAND

Onze facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf hun vervaldag interesten op tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3 punten, zonder dat de aldus bekomen intrestvoet lager is dan deze bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand in handelszaken. Bovendien zal de factuur, door het loutere feit van laattijdige betaling op de vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, automatisch verhoogd worden met een forfaitaire boete van 15% van het totale bedrag, met een minimum van 150 euro. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling is ontvangen. Indien de koper de goederen vóór de volledige betaling doorverkoopt aan een derde, verbindt hij zich ertoe het resterende verschuldigde bedrag onmiddellijk over te maken aan de verkoper. In geval van niet-betaling van een factuur kan de verkoper de teruggave van de goederen eisen; gezien de risico’s verbonden aan het transport zal de aankoopprijs definitief en onherleidbaar verminderd worden met 30% ten titel van schadevergoeding.

GESCHILLEN

Klachten of geschillen worden steeds met aandacht ontvangen, waarbij steeds wordt uitgegaan van goede trouw van diegenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor elk geschil.